Zmiany w VAT od samochodów osobowych 2014

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza legalną definicję samochodu osobowego, który jest pojazdem samochodowym do 3,5 t w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, czyli jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągników rolniczych. W konsekwencji wszystkie pojazdy takie jak motocykle, quady i samochody osobowe zostaną objęte tą definicją. Wyłączone pozostają wspomniane ciągniki rolnicze i motorowery.

Nowelizacja zezwala na wykorzystanie prywatne samochodów osobowych zakupionych lub objętych leasingiem przez podatnika poza definicją odpłatnego świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza. Czyli ich wykorzystanie do celów prywatnych nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT.

Od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (osobowymi) podatnikom przysługuje prawo odliczania podatku naliczonego w wysokości 50% wynikającej z faktur, dokumentów celnych i deklaracji importowych. Do wydatków związanych z pojazdami zalicza się:

-       nabycie, import lub ich wytworzenie, dotyczy również nabycia i importu części składowych
-       używanie pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu
-       nabycie lub import paliw silnikowych do napędu tych pojazdów (dopiero od 30 czerwca 2015 r.)
 

Powyższe uregulowania nie mają jednak zastosowania dla pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej i pojazdów do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Pojazdami uznawanymi za wykorzystane wyłącznie do działalności gospodarczej są pojazdy, których:

-       konstrukcja wyklucza ich wykorzystanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne
-       sposób wykorzystania pojazdów w zasadach określonych ich używania potwierdzony ewidencją przebiegu wyklucza wykorzystanie do celów prywatnych

W uzasadnieniu do nowelizacji zapisano przykłady w jakich wykluczona jest potencjalna możliwość wykorzystania samochodów do celów prywatnych:

-       samochody nie są zarejestrowane
-       konstrukcja wyklucza takie wykorzystanie – np. koparka
-       w regulaminie zatrudnienia wyłączono możliwość dojazdu pracownika do domu

Z kolei osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w domu, np. architekci  nie będą mieli prawa uznania auta osobowego za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, gdyż niemożliwym jest zagwarantowanie niewykorzystania tego auta do celów prywatnych.

Ewidencji nie prowadzi się do pojazdów przeznaczonych do odsprzedaży, sprzedaży, oddania w odpłatne używanie jeżeli te czynności stanowią przedmiot działalności podatnika.

Ewidencja powinna być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu od celów wyłącznie związanych z działalnością gospodarczą i powinna zawierać:

-       numer rejestracyjny pojazdu
-       dzień rozpoczęcia i zakończenia ewidencji
-       stan licznika
 
-       kolejny numer wpisu
-       datę i cel wyjazdu
-       opis trasy
-       liczbę przejechanych kilometrów
-       imię i nazwisko kierowcy

Ewidencję potwierdza podatnik na koniec każdego okresu rozliczeniowego.

Ponadto, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których prowadzą ewidencję  przebiegu pojazdu mają obowiązek złożyć naczelnikowi US w terminie 7 dni informację o takich pojazdach. Za pojazd wykorzystywany wyłącznie do DG uznaje się taki pojazd od dnia złożenia takiej informacji. W przypadku zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu najpóźniej na dzień przed dniem dokonania takiej zmiany należy zaktualizować informację naczelnikowi US.

Korekty VAT dokonuje się jeżeli dla samochodu osobowego, dla którego podatnik miał prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT w ciągu 60 miesięcy licząc od miesiąca nabycia (importu/oddania do użytkowania) zmienia się przeznaczenie pojazdu oraz w przydatku zbycia takiego pojazdu. Korekty dokonuje się począwszy od miesiąca zmiany przeznaczenia pojazdu za okres w którym nastąpiła taka zmiana w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Korekty dokonuje się również jeżeli podatnik posiadał prawo odliczenia 50 % kwoty VAT i w ciągu 60 miesięcy dokonuje sprzedaży opodatkowanej. W tej sytuacji podatnik ma prawo odliczenia pełnej kwoty VAT dla pozostałego okresu korekty.

Przepisy przejściowe:

Dla pojazdów dla których można było zastosować pełne odliczenie przed wejściem w życie nowelizacji używanych na podstawie umowy leasingu przysługuje w dalszym ciągu prawo do pełnego odliczenia pod warunkiem, że pojazdy te zostały wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji i umowa ta została zarejestrowana w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji u naczelnika urzędu skarbowego.

Badania techniczne – homologacja wydane przed wejściem w życie nowelizacji co do zasady tracą moc w związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których spełniane są wymogi techniczne w odliczeniu VAT. Dodatkowe badania należy przeprowadzić w terminie najbliższego obowiązkowego badania technicznego nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, chyba że badanie techniczne spełnia wymogi.

Korekt nie trzeba stosować do aut nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Posted in VAT and tagged , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.